Google加碼台灣 再蓋資料中心勤美集團23億台中購地 作為「勤美之森」二期用地豐邑看好房市 砸逾百億購地
slide
slide
slide
slide
slide

about

『設計』是推動人類進步的原動力

『建築』則是改變世界樣貌的工程

works

slide
slide